แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)  
เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
"สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ"

          
          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุระรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับ "สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ"  โดยมีนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินรายการประชุม ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel 
          
          วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบ (Model) ของการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อการพัฒนาแนวทางการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และรวมทั้งรับทราบสถานการณ์ในด้านคุณธรรมความโปร่งใส และรูปแบบหรือสถานการณ์การทุจริตของสถาบันอุดมศึกษา
          
         ทั้งนี้ ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาประเภทต่างๆ จำนวน 15 หน่วยงาน ได่แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
-มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
-มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
-สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
-ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
-และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ