แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook


การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)
เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
"สำหรับรัฐวิสาหกิจ"

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้กำหนดให้มีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับรัฐวิสาหกิจ"  ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา) เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) เป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุม
         
      โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
3. การไฟฟ้่ส่วนภูมิภาค
4. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
7. องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
8. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
9. การกีฬาแห่งประเทศไทย
10. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
12. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
13. กระทรวงการคลัง
14. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
15. บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด