แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook


การประชุม APEC Anti-Corruption Transparency Expert Working Group (APEC ACT)

ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใสของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (The Anti-Corruption and Transparency Working Group (ACTWG) - Workshop on Promotion Social Engagement in Anti-Corruption) ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

          โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมในหัวข้อเรื่อง "การดำเนินงานการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" ในมิติการมีส่วนร่วมของประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (ITA Integrityand Transparency Assessment)

          ทั้งนี้ ผลการนำเสนอประสบการณ์การดำเนินงานของประเทศไทย ได้รับความสนใจจากที่ประชุมเป็นอย่างมาก