แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
"สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา) เป็นประธานในการประชุม และหัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
          
           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเครื่องมือหรือเกณฑ์การประเมินให้เท่าทันกับพลวัตของปัญหาการทุจริตในปัจจุบัน รวมทั้ง เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สามารถผลักดันการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐให้สูงขึ้นและเกิดระบบป้องกันการทุจริตในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม และมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 16 หน่วยงาน ดังนี้
1. ปลัดกรุงเทพมหานคร
2. ปลัดเมืองพัทยา
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
4. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
5. องค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6. ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด
7. ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย
8. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย
9. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
10. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
12. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการข้อมูลข่าวสาร
14. คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
15. เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
16. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย