แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1-1/2560 


         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1-1/2560  เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา) เป็นประธานการประชุม และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องสำนักตรวจราชการ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี