แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

การประชุมคณะทำงานวิชาการแลพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ครั้งที่ 4-2/2560


          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ       ได้จัดประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 4-2/2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. โดยมีศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม

         การประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาถึงความคืบหน้าการจัดทำรายงานการศึกษาเพื่อปรับปรุงกรอบแนวคิดเกณฑ์การประเมินสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

          รวมทั้ง เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลสรุปจากการหารือแนวทางการบูณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กับเครื่องมือการประเมินของหน่วยงานกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละประเภทนอกจากนี้ยังได้รายงานความคืบหน้าการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้คณะทำงานได้พิจารณาและให้ความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น