แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook


การบรรยาย เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ให้กับหน่วยงานธนาคารออมสิน


        วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 -12.00 น. หน่วยงานธนาคารออมสิน (สำนักงานใหญ่) ได้มีการจัดอมรม เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" และมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายประหยัด พวงจำปา และหัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร