แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 5 - 3/2560


          วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 5-3 2560 โดยมีศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ภักดี โพธิศิริ เป็นประธานในการประชุม และมีนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินฯ เป็นผู้ดำเนินการในการประชุม ณ ห้องประชุม 1101 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี โดยมีวาระสำคัญเพื่อพิจารณา คือ 

1. (ร่าง) กรอบเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

2. แนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564