แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานประเภทการออกแบบตราสัญลักษณ์     ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards 


          วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดพิธีการมอบรางวัลการประกวดผลงานประเภทการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้กล่าวรายงานเปิดพิธีการมอบรางวัลฯ และนางสาวจีรพรรณ์ จันทร์วิเชียร ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) โดยนายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลดังกล่าว


          โครงการการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ

๑. เพื่อมีตราสัญลักษณ์ที่ใช้สื่อความหมายการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และสร้างสรรค์
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.
๓. เพื่อนำถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล มาใช้ในการมอบรางวัล ITA Awards
๔. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

          ต่อมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกำหนดการส่งผลงาน เพื่อเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดประเภทตราสัญลักษณ์ จำนวน ๖๔ ชิ้น และผลงานประเภทถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards จำนวน ๒๘ ชิ้น และเมื่อวันที่ ๑๐ กุมถาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดกรองและตัดสินผลการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบ ถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards ครั้งที่ ๒ – ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาคัดกรองและตัดสินผลงานดังกล่าว โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

๑. ผลงานการประกวดประเภทตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มี ๓ รางวัล ได้แก่
๑.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวุฒิกร สกุลศักดิ์นิมิตร 
๑.๒ รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสมชาย นิลแก้ว 
๑.๓ รางวัลชมเชย ได้แก่ นายธานี เหมือนนุช

๒. ผลงานการประกวดประเภทการออกแบบถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดประเภทการออกแบบถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards ในครั้งนี้ ไม่มีผลงานใดที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีเพียงผลงานที่ได้รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
๒.๑ รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอภิวัฒน์ เตชะสุริยวรกุล 
๒.๒. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสุวิทย์ ประเสริฐสังข์