หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
 
     ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และกระทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ แก้ปัญปา และพัฒนาทรัพยากรของชาติ เกิดความสำนึกที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดี มีความเข้าใจในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ชาติบ้านเมือง สำนึกในความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของชาติ เป็นต้นว่าสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบบประชาธิปไตย ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ แผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำลำธาร ทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา วิจิตรศิลป์ ฯลฯ โดยการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน บ้าน วัด และชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้บังเกิดผลที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐิกิจ และสังคมของชุมชน ชาติบ้านเมือง รวมทั้งในประชาคมอาเซียนด้วย
 
*** สามารถส่งโครงการฯ เข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ***
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
หลักการและเหตุผลการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
ใบสมัครการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560