แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำหรับองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ สำนักงานศาล (ธุรการศาล) 
หน่วยงานสังกัดรัฐสภา รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษา           เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นวันที่สอง เฉพาะสำหรับส่วนราชการประเภท องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ สำนักงานศาล (ธุรการศาล) หน่วยงานสังกัดรัฐสภา รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเกียติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการ (นายประหยัด พวงจำปา) เป็นประธานเปิดการประชุมและได้บรรยายถึงมาตรการ กลไก และการวางระบบการป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน จากนั้น หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) ได้ชี้แจงถึงกรอบแนวทางและปฏิทิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม