แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้ร่วมบรรยายความรู้และสนทนาโดยบันทึกเทปวีดิทัศน์ 
ณ ห้องสตูดิโอ สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel)


              เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. มานี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ได้บรรยายความรู้และสนทนาโดยบันทึกเทปวีดิทัศน์ เพื่อให้บุคลากรของกรมการปกครองได้รับทราบถึงสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายชาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้การต้อนรับในการร่วมบันทึกเทปวีดิทัศน์ในครั้งนี้ ณ ห้องสตูดิโอ สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel)