แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

วิทยากรบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

         
               เมื่อวันที่ 18 -19 ตุลาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร