แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

    กิจกรรม "โครงการคลินิก ITA " ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้จัดกิจกรรม "โครงการคลินิก ITA " ครั้งที่ 1 โดยแบ่งเป็นสองรอบคือ รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น. ซึ่งโครงการคลินิก ITA เป็นกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยรอบที่ 1 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ

     1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     2. กรมส่งเสริมคุณถาพสิ่งแวดล้อม

     3. กรมประชาสัมพันธ์

     4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ทั้งนี้ โครงการคลินิก ITA จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องทั้งหมด 40 รอบ โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าสมัครผ่านระบบออนไลน์ 
ตามรอบและวันเวลาที่หน่วยงานสะดวกเข้าร่วมกิจกรรมตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

https://www.nacc.go.th/download/…/article_20171120173107.pdf
Link สำหรับลงทะเบียน
https://goo.gl/forms/W7zEpvWwsmSRRoz12