แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

วิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี

          เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี

          โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจัดขึ้นและมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และนำ ITA ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมพญายอ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี