แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

วิทยากรบรรยายการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับกรมสุขภาพจิต         เมื่อ 20 ธันวาคม 2560 กรมส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Integrity & Transparency Assessment : ITA) สู่การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)" ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นพ. พงศ์เกษม ไข่มุกต์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้  ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี