แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

วิทยากรบรรยายในการจัดฝึกอบรมเรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ให้แก่บุคลากรขององค์กรสุรา กรมสรรพสามิต 


             วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมิน ITA เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดฝึกอบรมเรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรขององค์กรสุรา กรมสรรพสามิต ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝ่ายผลิต องค์กรสุรา อ. บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา

             ทั้งนี้ องค์กรสุรา กรมสรรพสามิตได้จัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลากรภายในหน่วยงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์กรสุราฯ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเตรียมรับการประเมินได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับกรอบและปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปี 2561