หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และบุคลากรในกำกับดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ลึก รู้รอบ และรู้เร็ว”

        สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 กำหนดจัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและบุคลากรในกำกับดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 เสริมสร้างบุคลากรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม เทคนิควิธีการใหม่ๆ ในการทำงาน มีความตระหนักในภารกิจที่รับผิดชอบอันนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนางานให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างความรักความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ในการผลักดันองค์กรให้บริหารงานบรรลุตามภารกิจ สอดคล้องกับทิศทางในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 กำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา    โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและบุคลากรในกำกับดูแลของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 จำนวนทั้งสิ้น 80 คน

       สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของข้าราชการ ซึ่งทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือ HPO หรือเรียกว่าองค์กรที่เป็นเลิศ (Excellence Organization) ซึ่งบุคลากรจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นนวัตกรรม เทคนิคการทำงานใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ รวมถึงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะที่มีอยู่มาใช้เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง ของเพื่อนร่วมงานและขององค์กร รวมถึงการดึงสมรรถนะและความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ในตัวตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และมุ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการสร้างมาตรฐานในการทำงาน ภายใต้บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. "ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ”

       เมื่อการอบรมฯ สิ้นสุดแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป