แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)"
ให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และทำกิจกรรม Workshop ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตึกไอบีเอ็ม กรุงเทพมหานคร