แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.

share facebook

บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และคณะ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเน้นไปที่การวิเคราะห์และนำข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม