หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz

share facebook
 
 
     สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต อันเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" กลุยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
 
เอกสารดาวน์โหลด
1. บทสรุปหลักสูตร
2. หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
3. รายวิชาเพิ่มเติม ปฐมวัย
4. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
5. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
7. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4
8. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
9. รายวิชาเพิ่มเติม ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
10. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1
11. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
12. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
13. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
14. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
15. รายวิชาเพิ่มเติม มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
16. หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด
17. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ
18. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
19. หลักสูตรโค้ชรู้คิดต้านทุจริต
20. สื่อการเรียนรู้ ป้องกันการทุจริต