หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. จัดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2561 สำหรับครอนุบาลและครูประถมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างและยกระดับการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกช่วงวัยและในทุกสถานะ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และพัฒนาต่อเนื่องในทุกช่วงวัยและในทุกกลุ่มทางสังคม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูอนุบาล และครูประถม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 200 คน


โดยในวันที่ 1 การอภิปรายกลุ่ม เรื่อง "การใช้หลักสูตร สื่อการเรียนรู้และคู่มือ
ในการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริตสำหรับครู” โดย วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง "การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม” โดยนายอุทิศ บัวศรีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับฐานความคิดให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสาธารณะและสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้

สำหรับวันที่ 2 เป็นการบรรยาย เรื่อง "การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” และการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง "ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต”โดยรศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักซ้อมความเข้าใจและหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับกรอบความคิด (Concept) การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต จากนั้นแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อกำหนดวิธีการและกิจกรรมขยายผล องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต