หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฯ และ นายกิตติ  ลิ้มพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี ณ ห้องทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยได้รับความร่วมมือและการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ซึ่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้เพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็น (ร่าง) แนวทางในการขับเคลื่อน  หลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการจัดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้น  การทุจริตเชิงนโยบายในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้โครงการจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แนวทางในการขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาลเพื่อสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย เพื่อให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสมกับบทบาทของแต่ละภาคส่วน และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง ภายหลังการจัดกิจกรรม  ในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อให้  ทุกภาคส่วนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และร่วมกัน "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” อันเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่ง ในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) พร้อมกันทั้งประเทศ