หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ ตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดดุสิตธานี หัวหิน จ.เพชรบุรี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณาร่างอนุบัญญัติด้าน
1.ปราบปรามการทุจริต
2.ตรวจสอบทรัพย์สิน
3.ป้องกันการทุจริต
4.บริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล

อันเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการปฎิบัติงานตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2561

ทั้งนี้ อนุบัญญัติดังกล่าว จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วและมีคุณภาพในการปราบปรามยิ่งขึ้น การวางระบบการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นเครื่องมือลดการทุจริต และวางแนวทางป้องกันการทุจริตเชิงรุก ตลอดจนการปรับโครงสร้าง ระบบงานและการบริหารงานบุคคลให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้สูงยิ่งๆขึ้นด้วย