หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. นำผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.9) ซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.Pinang State MaCC (ป.ป.ช.มาเลเซีย รัฐปีนัง)

-สโลแกน : Don’t Give, Don’t Negotiate, Don’t Settle = ไม่ให้ไม่เจรจาไม่ยอม

-เน้นปลูกฝังด้วยวิธีถึงตัว โดย จพง.ปปช.มาเลเซีย 1 คน รับผิดชอบเข้าพบทำความเข้าใจกับผู้คนเดือนละ 10 คน เพื่อไม่ให้,ไม่เจรจา,ไม่ยอมกับการทุจริต ทำต่อเนื่องและขยายผลทุกเดือน

2.การป้องกันการทุจริตพื้นที่เขตเศรษฐกิจการค้าชายแดนของด่านศุลกากรสะเดา

-กรมศุลกากรมีความพยายามป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดปัญหาหาการทุจริต ทำให้ปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานอย่างรัดกุม รอบคอบและเป็นไปตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหลายฉบับและออกมาโดยหลายหน่วยงาน ศุลกากรต้องปฎิบัติตามทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง บางครั้งอาจกลายเป็นข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน โดยเฉพาะในเรื่องความรวดเร็วในการบริการประชาชน จึงต้องพยายามแก้ไขต่อไป

3.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช.ภาค9 และ ป.ป.ช.สงขลา

-แม้ว่าจะสามารถดำเนินคดีสำคัญจนนำไปสู่การชี้มูลความผิดคดีเงินทอนวัด แต่หลายคดียังมีอุปสรรคในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติการในพื้นที่และการสื่อสาร สำหรับด้านป้องกันการทุจริต ได้มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อต่อต้านการทุจริตภาคประชาชน ที่ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร ซึ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มอาชีพและภาคประชาสังคมในตำบล ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความไม่โลภ อันเป็นรากฐานของค่านิยมสุจริต