หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
เอกสารดาวน์โหลด
1.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
2.โครงการวิจัย เรื่อง การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบ และพัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย
2.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย
3. โครงการ เรื่อง การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง
3.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย
4. โครงการ เรื่อง การสำรวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
4.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย
5. แบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย