หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. รับรางวัลสปอตสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561

          เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสปอตสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงานสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
          สำหรับการมอบรางวัลสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 จัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ที่ต้องบันทึกไว้ในปี พ.ศ. 2561 ให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบ เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สร้างคุณค่าที่ดีให้กับสังคม โดยรางวัลสปอตสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 มีชื่อผลงานว่า "ซื้อสิทธิ์ขายเสียง” สร้างสรรค์ โดยสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่สนับสนุนการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เป็นส่วนหนึ่งของผลงานด้านการต่อต้านการทุจริต ในโครงการผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสาร ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่โกง” (Thailand No Corruption) ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 19 (13) ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งสปอตดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต นอกจากนี้ยังเป็นการหาแนวร่วม หรือเครือข่ายการสร้างจิตสำนึกความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคการเมือง และเยาวชนด้วย
เอกสารดาวน์โหลด
สำนักงาน ป.ป.ช. รับรางวัลสปอตสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561