FONTSIZE
จำนวนคนอ่าน 884 คน
share facebook
วันที่ 30 ม.ค. 2562
 
เอกสารดาวน์โหลด
การศึกษาเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
สรุปแนวคิดในการจัดทำเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
สำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี - สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2528 7147  โทรสาร : 0 2528 7148