หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
เอกสารดาวน์โหลด
รายงานโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายในยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
รายงานโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายในยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
รายงานโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายในยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
รายงานโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายในยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
รายงานโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายในยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต” ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
รายงานโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายในยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย” ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
บทสรุปภาพรวมการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561