หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป... (นายอุทิศ บัวศรี) พร้อมด้วยที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป..(รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ)

ผู้อำนวยการ และผู้แทนสำนักฯ ในภารกิจป้องกันการทุจริต รวมทั้งผู้แทนจากชมรม STRONG กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมประชุมกับนายธนกร ไชยศรี ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.และเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการ STRONG – จิตพอเพียง
ต้านทุจริต แผนงานที่
2 การขยายผลในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการฯ และภารกิจด้านการป้องกัน
การทุจริตของสำนักงาน ป
... ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องทราบ และสนับสนุนการดำเนินการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อมุ่งร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป