หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ป.ป.ช. คว้ารางวัลหน่วยงานภาครัฐสาขาความโปร่งใส "Gold Standard Awards 2009"


share facebook
 

งานแถลงข่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับรางวัล The Gold Standard Award 2009
สาขา Government Transparency วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช.
          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้มีการประกาศมอบรางวัล The Gold Standard Award 2009 ในสาขา Government Transparency แก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจัดโดย PublicAffairsAsia* รางวัล Gold Standard Award นี้ถือเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียที่ให้การยอมรับต่อองค์กรที่ประสบความสำเร็จทางด้านการบริหารงาน การสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารต่อสาธารณะ โดยได้ทำการคัดเลือกหน่วยงานที่ดำเนินการในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ เฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความโปร่งใส
          การได้รับรางวัลดังกล่าวนี้นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพราะหมายถึง PublicAffairsAsia ได้ยอมรับการดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย
          การมอบรางวัล The Gold Standard Award พิจารณาองค์ประกอบหลัก 3 ประการคือ 1.การอธิบายถึงแผนการดำเนินงานสร้างความโปร่งใสหรือต่อต้านการทุจริต 2.การแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและหลักฐานในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ และประการสำคัญคือ 3.สามารถอธิบายถึงผลลัพธ์ของแผนงานและหลักฐานที่แสดงถึงความสำเร็จในการเสริมสร้างความโปร่งใสหรือลดการกระทำทุจริตลงได้
          เหตุผลของการได้รับรางวัลครั้งนี้ มาจากการที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มียุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตในระดับชาติ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551 ภายใต้วิสัยทัศน์ "สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต” ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ เป็นเสมือนเครื่องมือภายในประเทศที่สอดประสานกับอนุสัญญาสหประชาติว่าด้วยการต้านการทุจริต (UNCAC) อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมภิบาล รวมไปถึงการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการต่อต้านการทุจริต โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1. การปลูกจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน 2.การรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต และ 4.การสร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการที่จะทำให้ยุทธศาสตร์นี้ดำเนินการไปได้อย่างเป็นผลจะต้องใช้ความพยายาม ทั้งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. และจากภายนอก และด้วยรางวัล Gold Standard Award นี้ คงจะทำให้ทุกภาคส่วน ตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ นอกจากนั้นรางวัลนี้ ยังเป็นกำลังใจให้ ป.ป.ช. ในฐานะผู้ปฏิบัติ มีความมุมานะเพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน นั่น คือ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปราศจากการทุจริต