หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

รายละเอียด
เอกสารดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2553
ข้อกำหนดสำนักงาน ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (แบบ ส.1)
สัญญารับทุนสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (แบบ ส.2)
รายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (แบบ ส.3)
แบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555