หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2555
 
               สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ จะจัดให้มีการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นชาติ เกิดความสำนึกที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆของชาติบ้านเมือง เช่น คนในชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน
 
              สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการ/กิจกรรม เข้าประกวดในโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2555  ขยายเวลาจนถึง 29 มิถุนายน 2555
 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศโครงการรักชาติฯ ปี 2555
โครงการรักชาติ
แบบฟอร์มการสมัครโครงการรักชาติ
เอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายเวลาการประกวดโครงการ