หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามความมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


share facebook
วันที่ 9 ก.ค. 2555 15:53:30
 
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น และรองผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานเพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจำนวน ๒๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมเป็นวิทยากรอภิปรายร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน การสัมมนาดังกล่าว ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้เข้าร่วม โดยได้มีการตอบข้อซักถามจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรง รวมทั้งได้มีการเปิดกว้างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมากยิ่งขึ้น
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท.
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือมาตรา 103
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามความมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดนิทรรศการ "สำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย"
การสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู่นำคุณธรรม ประจำปี 2556
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๖๒
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๖๒
ป.ป.ช. จัดสัมมนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ภายใต้โครงการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Infographic เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 126 มาตรา 127 และมาตรา 128
  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *