หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
 
 
๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.

๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.  
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
แผนแม่บท สำนักงาน ป.ป.ช.
FAQ
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
87.5 MHz

share facebook
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ "การบันทึกข้อมูลคู่สัญญาของสถานศึกษา”

โรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่ 
 
                 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 มีการทำสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป    
                 • ยังไม่ใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 2 ของกรมบัญชีกลาง 
                 

ให้รายงานข้อมูลคู่สัญญามายังสำนักงาน ป.ป.ช. โดยแจ้งความประสงค์ขอรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับทำการบันทึกข้อมูลคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ มาทางอีเมล์ nacc_egp@nacc.go.th โดยระบุข้อความดังนี้

                 • ชื่อ ที่อยู่ของสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
                 • ชื่อหัวหน้าสถานศึกษา ตำแหน่ง
                 • รายละเอียดผู้ประสานงาน ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด โทรศัพท์ และอีเมล์

เมื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะทำการส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับรายงานข้อมูลคู่สัญญาไปยังหน่วยงานของท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index_parties
 ปฏิทินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์