share facebook
 
 
รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555 (NACC Integrity Awards 2012)
 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ
ใบสมัคร
หลักเกณฑ์แนบท้ายใบประกาศ
ข้อมูลเพิ่มเติม (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม iso 260000)
ข้อมูลเพิ่มเติม (พระราชกฤษฎีกา)
ฟอนต์อักษร THSarabunIT๙
ประกาศขยายเวลา
รายชื่อหน่วยงาน องค์กร สถาบันผู้สมัครรับรางวัลฯ
ประกาศรายชื่อหน่วยงานผู้สมัครที่ได้รับการพิจาณาให้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2555

 
 
สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-0674 โทรสาร : 0-2282-0674