หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย
 
 
             สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงาน ในเวลา ๑๐.๐๐ น. และจะจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง "โกงไม่เป็นไร ขอให้ฉันได้ประโยชน์ สังคมไทยรับได้หรือ” โดยวิทยากรพิเศษคือ รศ.สุขุม นวลสกุล และอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. และพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และรางวัล ของสำนักงาน ป.ป.ช. แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในช่วงเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน ประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 
             สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ต่อต้านการทุจริตและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กลับคืนมาสู่สังคมไทยในการไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตและกล้าที่จะยืนหยัดลุกขึ้นมาต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังซึ่งจะทำให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของสังคมไทยลดน้อยลง
 
             หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวสามารถโทรศัพท์มาสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๑๒, ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๑๕  ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕