หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงาน ป.ป.ช. โดย เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยที่สำนักงาน ป.ป.ช. ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช.และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบร่วมกัน ในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ เพื่อยกระดับให้กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต