หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
การสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู่นำคุณธรรม ประจำปี 2556


share facebook

การสัมมนาติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ประจำปี 2556

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นขั้นตอนการเตรียมการพัฒนา ระยะที่ 2 เป็นการเรียนรู้ และปฏิบัติจากการศึกษาดูงาน ระยะที่ 3 เป็นการติดตามจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำองค์ความรู้ ไปปรับใช้กับท้องถิ่นของแต่ละองค์กร จากปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2555 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม จำนวน 17 องค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการเป็นโครงการต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่นก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างมาก ตลอดจนการพัฒนาจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรมของผู้นำ อันจะเป็นประโยชน์และผลดีต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการขยายผล ระดมความคิดและทบทวนการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตลอดสามปีที่ผ่านมาและพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ประจำปี 2556 จึงได้จัดการสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนา ผู้นำคุณธรรม เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จและข้อคิดต่าง ๆ จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ ในท้องถิ่นของตน ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท.
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือมาตรา 103
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามความมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดนิทรรศการ "สำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย"
การสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู่นำคุณธรรม ประจำปี 2556
ประกาศ ผลการคัดเลือก สปจ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
20 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ป.ป.ช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th SEA-PAC Principals Meeting)
ข้อมูลประกอบการแถลงข่าวผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *