หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
การสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู่นำคุณธรรม ประจำปี 2556


share facebook

การสัมมนาติดตามผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ประจำปี 2556

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นขั้นตอนการเตรียมการพัฒนา ระยะที่ 2 เป็นการเรียนรู้ และปฏิบัติจากการศึกษาดูงาน ระยะที่ 3 เป็นการติดตามจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำองค์ความรู้ ไปปรับใช้กับท้องถิ่นของแต่ละองค์กร จากปีงบประมาณ 2553 ถึงปีงบประมาณ 2555 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม จำนวน 17 องค์กร ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการเป็นโครงการต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่นก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นของตนอย่างมาก ตลอดจนการพัฒนาจิตสำนึกในด้านจริยธรรมและคุณธรรมของผู้นำ อันจะเป็นประโยชน์และผลดีต่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อเป็นการขยายผล ระดมความคิดและทบทวนการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตลอดสามปีที่ผ่านมาและพัฒนาแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด การดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ประจำปี 2556 จึงได้จัดการสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนา ผู้นำคุณธรรม เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จและข้อคิดต่าง ๆ จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ ในท้องถิ่นของตน ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท.
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือมาตรา 103
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามความมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดนิทรรศการ "สำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย"
การสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู่นำคุณธรรม ประจำปี 2556
ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งหวังตอบโจทย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อก้าวสู่ภาพอนาคต “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ป.ป.ช. จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ป.ป.ท.
ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต
  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *