หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ นายสนั่น  ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
นายบดินทร์  กรีธาธร เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย
"โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖"
เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้ากอง/หัวหน้าส่วน และ
เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้และทักษะพร้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการรวม ๑๕๘ แห่ง ๆ ละ ๓ คน รวม ๔๗๔ คน