หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ด้านการป้องกัน >> กิจกรรม/โครงการ >> การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พิธีมอบรางวัลยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555


share facebook


            สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัติเชิดชูเกียรติยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555  สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะยึดมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีรายนามบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555 ดังนี้

รายนามบุคคลที่ได้รับโล่บัตรเชิดชูเกียรติ  ได้แก่

คัดเลือกจากสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)

คัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          1) นายธิบดี  วัฒนกุล ตำแหน่ง เลขานุการกรม (รักษาราชการแทน) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

          2) นางสาวฐิตารีย์  รวยสูงเนิน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

          3) นายพิเชษฐ์  บัวทอง ตำแหน่ง พนักงานสงเคราะห์สวนยาง 7 ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบี่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          4) นายนิธิวัชร์ รัชฎาพุฒิไพศาล ตำแหน่ง พนักงานสังกัดฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม 

          5) นายกิตติศักดิ์  โชติพนิชเศรษฐ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

          6) นายวิสุทธิ์  ประกอบความดี ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

7) นายสันติ ญาโณทัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

8) นางจินดา เครือหงส์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

9) นายไพศาล วิเชียรแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักศิลปากรที่ 15 จังหวัดภูเก็ต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

10) นายนิวัตร  นาคะเวช ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

11) นางปราณี  ศิวารมณ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

คัดเลือกจากกัลยาณมิตร สำนักงาน ป.ป.ช.    

1) นายวิรัตน์  เกิดผล กัลยาณมิตรจังหวัดลำปาง

2) นายสุนทร  เอี้ยวซิโป กัลยาณมิตรจังหวัดสตูล

3) นายณรงค์  ไชยตา กัลยาณมิตรจังหวัดนครพนม

4) นายรุ่งโรจน์ เฉลาฉายแสง กัลยาณมิตรจังหวัดระยอง

5) นางอารีย์  อึ้งจะนิล กัลยาณมิตรจังหวัดกาญจนบุรี

รายนามบุคคลที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จำนวน 8 ราย ได้แก่

1) พันโทหญิง พรพิมล  เปานิล ตำแหน่ง รองหัวหน้ากองโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนการศึกษา     กองทัพบก กระทรวงกลาโหม

2) นางสาวฉัตรภรณ์ พิรุณรัตน์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

3) นางมาลี  รัตนจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานรับรอง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

4) นายอภิชาติ  อินทร์พงษ์พันธุ์ ตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5) นางสุภาลักษณ์  ชัยอนันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6) นายชาญชัย สลีวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

7) นายชิตชัย  สุทธิภูล ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

8) นางอังคณา หิรัญสาลี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ระดับสูง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข