หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐสำหรับบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ช.
 
 
         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรชองสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายแก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่บุคลากรภายในของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็น 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2556 และครั้งที่ 4 วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายวิโรจน์ ฆ้องวงษ์ นักกฎหมาย ป.ป.ช. ชำนาญการพิเศษ
 
       นอกจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ยังจะมีการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวแก่บุคคลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีการดำเนินงานหรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐ โดยกำหนดจัดเป็น 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2556 ครั้งที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2556 และครั้งที่ 4 วันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)