หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ป.ป.ช. ได้จัดการสัมมนาโครงการข้าราชการไทยหัวใจซื่อสัตย์ ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ผ่านการอบรมโครงการข้าราชการไทยหัวใจซื่อสัตย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2555 และผู้สังเกตการณ์ จำนวนทั้งสิ้น 75 คน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ผ่านการอบรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระดับแกนนำให้เป็นแนวร่วมในการเสริมสร้างค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริต เพื่อลดและปิดโอกาสการทุจริตในระบบราชการ
ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ) มาเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ข้าราชการกับการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เรียนรู้หลักการปฏิบัติงานและการดำรงตนในฐานะของข้าราชการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ท่านกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ ในการบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันกับอนาคตประเทศไทย” เพื่อเป็นการบอกเล่าและชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ของปัญหาการทุจริตในปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคต และทางสำนักงาน ป.ป.ช. ยังได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะของบุคคล ซึ่งได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "การดำรงตนเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริต” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และสังคม ต่อไป นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้ร่วมระดมความคิด เกี่ยวกับวิธีการ หรือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทาง และวิธีการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในอนาคต ต่อไป