หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวเข้ารับการอบรม หลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5
 
         เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ เปิดรับรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 ซึ่งการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และเป็นต้นแบบที่ดี ตลอดจนรวมพลังเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้อย่างสัมฤทธิผล ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรระยะยาวจำนวน 247 ชั่วโมง และการศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งวิทยากรในแต่ละรายวิชาล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ สำหรับผู้เข้ารับการอบรม นยปส. รุ่นที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 70 ท่าน