หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. จัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อยกเครื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติ
 
         สำนักงาน ป.ป.ช. เตรียมเร่งระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับกระบวนทัศน์ใหม่ ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 และยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ช. ให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ทั้งนี้มีรายละเอียดในการจัดสัมมนาดังนี้
          ในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จัด ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญสำนักงาน ป.ป.ท. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑๑๐ คน โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
          ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จัด ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชน นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
         สำนักงาน ป.ป.ช. มีความมุ่งมั่นว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๒ ที่ต่อเนื่องจากระยะที่ ๑ รวมทั้งยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ช. จะขับเคลื่อนไปอย่างมีทิศทางทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อให้ได้ผลอย่างมีประสทธิภาพ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและก้าวเดินไป พร้อมๆ กัน เพื่อฝ่าวิกฤตคอร์รัปชันไปให้ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงและกระแสสังคม ที่รุนแรงยิ่งใหญ่ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ด้วยการ "รวมพลังเดินหน้าฝ่าวิกฤตคอร์รัปชัน” โดยไม่เกรงกลัวเพราะทุกคนในสังคมไทยไม่อาจนิ่งเฉยและยอมรับการทุจริตได้อีกต่อไป