หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

การประชุมชี้แจง ๘ หน่วยงานนำร่อง : ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA)
 
               เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตระหนักถึงสถานการณ์ความรุนแรงและปัญหาด้านการทุจริตที่เกิดขึ้น รวมทั้ง คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตของประเทศที่ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ จึงกำหนดทิศทางและนโยบายที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการผลักดันและสร้างแรงกระตุ้นเพื่อการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการรณรงค์และเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การยกระดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศให้สูงขึ้น
             สำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ ได้ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุจริตโดยรวมของประเทศ และได้พัฒนาเครื่องมือที่เรียกว่า "ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ” (Transparency Index : TI) เพื่อใช้ประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยริเริ่มศึกษาและพัฒนากรอบแนวคิด และดำเนินการวัดในลักษณะหน่วยงานนำร่อง 8 หน่วยงานในปี พ.ศ. 2553 โดยจะขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบต่อไป
         ในระหว่างที่มีการนำร่องการวัดความโปร่งใสดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ณ กรุงโซล เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒ เกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีในประเด็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Assessment : IA) ซึ่งระบบประเมินคุณธรรมฯ ดังกล่าว เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีพัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในการประเมินระดับคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำแนวคิดของระบบมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย สำหรับเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตที่มีลักษณะทางบวกและมีการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณธรรมมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาระบบประเมินให้แล้วเสร็จภายในปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ โดยจะนำร่องใน ๔ กลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กรมที่ดิน กรมทางหลวง ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติ
          สิ่งสำคัญคือ "ดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (TI)” และ "ระบบประเมินคุณธรรมการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (IA)” ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบแนวโน้มการดำเนินงานที่เอื้อต่อการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง โดยเป็นการประเมินระดับความโปร่งใส และระดับคุณธรรมในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และรูปแบบใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้นำแนวคิดทั้ง ๒ มาต่อยอดแนวคิดและบูรณาการเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตและยกระดับคุณธรรมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะทำให้มีความครอบคลุมเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
          โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเครื่องมือการป้องกันการทุจริตให้มีรูปแบบ มีความเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศไทย ซึ่งเป็นการประยุกต์จากแนวคิดการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เข้ากับแนวคิดดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการอยู่แล้ว เป็นการบูรณาการแนวคิด รูปแบบและวิธีการประเมินเข้าด้วยกัน เรียกว่า "ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างให้เกิดแรงผลักดันต่องานป้องกันการทุจริตของประเทศให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด อีกทั้ง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าว จะมีลักษณะของการประเมินเชิงบวกจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และผลการสำรวจการรับรู้ โดยวิเคราะห์และประมวลผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และจัดลำดับระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป นอกจากนี้ จะได้พัฒนาระบบประมวลผลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิเคราะห์ ประเมินผลและแสดงรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
          การประเมินดังกล่าว จะครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐของประเทศทั้ง 3 ส่วนคือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และฝ่ายบริหาร โดยหน่วยงานดังกล่าว ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานธุรการของสถาบันศาล และหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,200 หน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องกำหนดวิธีการและรอบการประเมินที่ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
          ความก้าวหน้าในการดำเนินงานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประชุมชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ แนวคิด รูปแบบและวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้แก่ ๘ หน่วยงานนำร่อง (กรมที่ดิน กรมทางหลวง ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการเคหะแห่งชาติ) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะจัดประชุมชี้แจง "แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๓ อาคาร ๔ ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้นำเสนอและชี้แจงในรายละเอียด
          การดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป จะเป็นการประชุมทางเทคนิค โดยเชิญกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อการกำหนดค่าน้ำหนักขององค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของระบบการประเมินฯ ในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทบุรี ๓ อาคาร ๔ ชั้น ๓ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี
          สำนักงาน ป.ป.ช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” จะเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น มีความเป็นมาตรฐานสากล ทำให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น รวมทั้ง ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเกี่ยวกับความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่สำคัญจะส่งผลต่อภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศต่อไปในอนาคต ----------------------------------------------