หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดสัมนา "2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน”
 
            สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ร่วมกับองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายองค์กรคนรุ่นใหม่ จะจัดกิจกรรมสัมมนาระดม ความคิดเห็น "2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรม จริยธรรม และการเฝ้าระวังการตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุเพื่อสร้างการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ทุจริตคอร์รัปชันทั้งในส่วนภาคราชการ ภาคการเมืองและภาคธุรกิจได้อย่างทั่วถึง กระจายอยู่ในทุกภาคส่วน สามารถให้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อถือได้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการประมวลข้อมูลการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการกำหนดมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่าย เยาวชน นิสิต นักศึกษา จากเครือข่ายองค์กรคนรุ่นใหม่ จำนวน 200 คน จะจัดในวันพุธที่ 24 เมษายน ๒๕๕๖ เวลา 09.00- 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังนี้
           ในช่วงเช้า กล่าวเปิดงานโดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช คุณหญิง ชฏา วัฒนศิริธรรม องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย : 4 กลุ่ม การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเยาวชน เรื่อง "คนรุ่นใหม่กับการต่อต้านคอร์รัปชัน” สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา"2020 เยาวชนไทยไร้คอร์รัปชัน” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน นายเจษฎา ศรีสุข นายเฉลิมวงค์ จันทร์สิงห์ นายกษิดิศ ครุฑางคะ
          สำนักงาน ป.ป.ช. คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้ง จะก่อให้เกิดการประสานงานความร่วมมือในการส่งเสริมและ พัฒนาการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในด้านคุณธรรมจริยธรรมและการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ