หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช.จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเป็นกำลังใจแก่บุคคลทำความดี
 
 
             สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ กำหนดจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้ที่มีความเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างสูงยิ่ง ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องนนทบุรี ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีบุคคลที่จะเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติและเงินสดจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ดังนี้
             ๑. นายพิษณุ พงษ์แสงคำ พนักงานบลริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน กรณีได้ช่วยเหลือผู้หญิงซึ่งกระโดดจากเรือด่วนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเรือเกียกกาย กรุงเทพมหานคร
             ๒. นายกฤษดา บูรณะกิติ อาชีพขับรถแท็กซี่ กรณีเก็บเงินและทรัพย์สินมีค่าจำนวนกว่าห้าแสนบาทส่งคืนเจ้าของ
             ๓. นางพงศ์สิน จิรกุลถาวรพัฒน์ อาชีพขับรถแท็กซี่ กรณีเก็บกระเป๋าเงิน จำนวน ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท บริเวณถนนพระรามที่ ๓ ส่งคืนเจ้าของ
             การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและผู้ที่มีความเสียสละเพื่อผู้อื่นอย่างสูงยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมคนดีให้เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่คนในสังคม ประกอบกับเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3161-5 ต่อ ๖๐๗ ในวันเวลาราชการ หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205 หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th