หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช.จัดประชุมผู้บริหารสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่องานด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน
 
            สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบจัดประชุมผู้บริหารสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่องานด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช.สนามบินน้ำ ซึ่งผู้เข้าร่วมการระชุมประกอบด้วย ผู้บริหารของสถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงคณะกรรมการ ป.ป.ช.และผู้บริหารของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง "สังคมไทยที่มีการทุจริตกับภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.”
            สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.กับสำนักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพลังเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุนงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน และที่สำคัญคือการรับฟังปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป
 
            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3161-5 ต่อ 1๕9 ในวันเวลาราชการ หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205 หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th