หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช.จัดสัมมนาเพื่อสร้างความร่วมมือ และแสวงหาแนวทางป้องกันการทุจริตในรัฐวิสาหกิจร่วมกัน
 
         นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิดเผยว่า "สำนักงาน ป.ป.ช. เร่งจัดโครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างความร่วมมือ และแสวงหาแนวทางป้องกันการทุจริตในรัฐวิสาหกิจร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละปี ภาครัฐวิสาหกิจ มีประเด็นถูกร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวนมาก ทั้งที่ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ผ่านสื่อต่างๆ และที่มิได้เป็นข่าวเผยแพร่ออกไป ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตระหนัก ถึงผลกระทบและความรุนแรงของปัญหาดังกล่าว และได้พยายามแสวงหาแนวทางในการป้องกัน และควบคุมการทุจริต ในรัฐวิสาหกิจมาโดยตลอด เช่น การจัดสัมมนาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การจัดกิจกรรมประกวดแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนมีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น และเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต อาทิ หนังสือคุณธรรมนำธุรกิจ และการเผยแพร่ บทสารคดีสั้นทางวิทยุ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
         นอกเหนือจากการดำเนินกิจกรรม /โครงการดังกล่าวข้างต้นแล้ว เพื่อให้เกิดพลังในการป้องกันและควบคุมการทุจริตในรัฐวิสาหกิจอย่างแท้จริง สำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดโครงการสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
         โดยในวันดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. วิทยากร สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ รวม 80 คน โดยนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และหลังจากนั้น เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง "รวมพลังบอร์ดรัฐวิสาหกิจไทย ต้านภัยคอร์รัปชัน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ นายไพโรจน์ วงศ์วิภานันน์ และ ดร.กนกกาญจน์ อนุแก่นทราย เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
         นายณรงค์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า "การจัดสัมมนาครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. มุ่งหวังที่จะเปิดเวทีให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้กำหนดเป้าหมาย นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสวงหาแนวทางป้องกันและควบคุมการทุจริตในรัฐวิสาหกิจร่วมกัน ตลอดจนร่วมผลักดันให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ นำร่างโครงการ/กิจกรรมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมป้องกันการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เมื่อปี 2555 ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 23 -25 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม เอ-วัน พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา เพื่อนำไปดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่อไป และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน โทร. 02-282-0674 , 086-374-2050”